Chia hóa đơn

 • 1
  Chọn Chia hóa đơn
  Tại trang chủ, chọn Xem thêm, chọn Chia hóa đơn
 • 2
  Tạo yêu cầu chia tiền
  Chọn Tạo yêu cầu chia hóa đơn
 • 3
  Nhập thông tin chia hóa đơn

  Chọn cách chia hóa đơn, nhập thông tin người tham gia chia hóa đơn, số tiền cần chia.

 • 4
  Nhập tên cuộc chia tiền
 • 5
  Xác nhận giao dịch
  Nhập mật khẩu, OTP để xác nhận thực hiện