Chuyển tiền đến số điện thoại

 • 1
  Chọn chức năng Chuyển tiền
  Tại trang chủ ứng dụng, chọn Chuyển tiền
 • 2
  Chọn chuyển tiền đến số điện thoại
 • 3
  Nhập thông tin người nhận
  Nhập số điện thoại người nhận, chọn Tiếp tục
 • 4
  Nhập số tiền, nội dung giao dịch
  Sau khi nhập đầy đủ các thông tin chọn Xác nhận
 • 5
  Xác nhận giao dịch
  Kiểm tra lại thông tin giao dịch. Nhập mật khẩu, OTP để xác nhận thực hiện giao dịch