Chuyển tiền đến số tài khoản

 • 1
  Chọn chuyển tiền
  Tại trang chủ chọn Chuyển tiền
 • 2
  Chọn chuyển tiền đến số tài khoản
 • 3
  Lựa chọn ngân hàng chuyển tới
  Chọn ngân hàng cần chuyển, số tài khoản, số tiền, nội dung chuyển tiền
 • 4
  Xác nhận thông tin giao dịch
  - Chọn thay đổi để thay đổi nguồn tiền thực hiện và xác nhận thông tin giao dịch 
 • 5
  Xác nhận giao dịch
  Nhập mật khẩu, OTP để Xác nhận thực hiện giao dịch.