Chuyển tiền đến số thẻ

 • 1
  Tại trang chủ chọn Chuyển tiền
  Tại trang chủ, chọn Chuyển tiền, chọn Chuyển tiền đến số thẻ
 • 2
  Chọn chuyển tiền đến số thẻ
 • 3
  Nhập số thẻ, số tiền, nội dung chuyển tiền
 • 4
  Xác nhận giao dịch
  Nhập mật khẩu, OTP để xác nhận thực hiện giao dịch