Gửi tiết kiệm

 • 1
  Tại màn hình chính chọn “Xem thêm”, tại mục "Tài chính, bảo hiểm", chọn "Gửi tiết kiệm"
 • 2
  Chọn "Bảo Việt Bank" hoặc "MB Bank"
 • 3
  Nhập thông tin sổ
  - Nhập thông tin sổ tiết kiệm: tên, màu, số tiền, kỳ hạn - lãi suất, hinh thức trả gốc-lãi, email
  - Tích chọn xác nhận điều khoản điều kiện mở và sử dụng tiết kiệm
 • 4
  Chọn các thông tin sổ
  - Nhập thông tin sổ tiết kiệm: tên, màu, số tiền, kỳ hạn - lãi suất, hinh thức trả gốc-lãi, email
  - Tích chọn xác nhận điều khoản điều kiện mở và sử dụng tiết kiệm
 • 5
  Nhập mật khẩu và OTP để xác nhận giao dịch
  Hệ thống báo kết quả giao dịch và gửi thông tin sổ tiết kiệm