Home Credit

 • 1
  Tại màn hình chính chọn “Xem thêm”, chọn thanh toán khoản vay
 • 2
  Chọn "Home Credit"
 • 3
  Nhập thông tin tra cứu
  Tra cứu theo mã hợp đồng
 • 4
  Nhập mật khẩu Viettel Money và OTP để xác nhận giao dịch