Internet Viettel

 • 1
  Chọn chức năng internet
  Đăng nhập ứng dụng, chọn Xem thêm, tại mục Hóa đơn chọn Internet
 • 2
  Chọn chức năng Internet Viettel
  Chọn chức năng Internet Viettel
 • 3
  Tìm kiếm thông tin hợp đồng

  Bạn có thể tìm kiếm thông tin hợp đồng theo:

  + SĐT liên hệ hợp đồng.

  + Số CMND đăng ký hợp đồng.

  + Mã hợp đồng

  + Account.

 • 4
  Chọn hợp đồng cần thanh toán

  Ứng dụng hiển thị danh sách hợp đồng.

  Lưu ý:  bạn cần chọn đúng mã hợp đồng cần thanh toán/đóng cước trước

 • 5
  Xác nhận thông tin giao dịch
  Chọn nguồn tiền, xác nhận lại thông tin giao dịch và chọn Xác nhận