Rút tiền tại điểm giao dịch

 • 1
  Chọn "Rút tiền"
  Đăng nhập ứng dụng, chọn "Xem thêm", tìm kiếm hoặc chọn chức năng "Rút tiền"
 • 2
  Chọn tài khoản cần rút
 • 3
  Nhập số tiền muốn rút

  Nhập số tiền muốn rút => chọn Thực hiện giao dịch

  Lưu ý: Số tiền rút phải chia hết cho 1.000đ, tối thiểu 50.000đ, tối đa 20.000.000đ

 • 4
  Kiểm tra lại số tiền muốn rút
  Kiểm tra lại số tiền muốn rút => chọn Xác nhận
 • 5
  Xác nhận giao dịch
  Nhập mật khẩu, OTP để xác nhận giao dịch rút tiền