Tiền Điện

 • 1
  Chọn chức năng Tiền điện
  Đăng nhập ứng dụng, chọn Xem thêm, tại mục Hóa đơn chọn Tiền điện
 • 2
  Nhập mã hóa đơn
 • 3
  Xác nhận thông tin giao dịch
  - Bạn có thể chọn Thay đổi để thay đổi nguồn tiền thực hiện giao dịch 
 • 4
  Xác thực giao dịch
  - Nhập mật khẩu ứng dụng Viettel Money, kiểm tra số tiền cần thanh toán và xác thực OTP để hoàn thành giao dịch 
Dịch vụ thanh toán tiền điện cho hợp đồng tiền điện tại các tỉnh thành phố.