Tiền Nước

 • 1
  Chọn chức năng Tiền nước
  Đăng nhập ứng dụng, chọn Xem thêm, tại mục Hóa đơn, chọn Tiền nước
 • 2
  Chọn nhà cung cấp dịch vụ và nhập mã hóa đơn
 • 3
  Kiểm tra thông tin giao dịch
  Chọn nguồn tiền và kiểm tra lại thông tin giao dịch 
 • 4
  Xác thực giao dịch
  Nhập mật khẩu ứng dụng và xác thực OTP để hoàn tất giao dịch